Overige voorwaarden

Klachten

Niet content over Weidepoorten.nl, laat het ons weten dan lossen we het op. Dit kun je het beste doen door ons te bellen of een email te sturen naar info@weidepoorten.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Verkoopvoorwaarden

Al onze overeenkomsten worden gesloten te Helvoirt en zijn onderworpen aan de Nederlandse wetten. Voor alle betwistingen is alleen de Handelsrechtbank van en Bevoegd. Wij behouden ons evenwel het recht voor naar onze uitsluitende keuze de geschillen te onderwerpen aan de Rechtbanken van de woonplaats van onze medecontractant. Het staat de kopers vrij, mits tijdige verwittiging, onze goederen te laten onderzoeken voor hun verzending, indien zij dit verzaken, beschouwen wij de goederen als ontvangen en definitief aanvaard. De maatschappij behoudt zich het recht voor de uitvoering van de hangende bestellingen te schorsen in geval van niet betaling der vorige leveringen. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Helvoirt, welke ook de wijze van betaling of van verzending der goederen weze. Het vervoer van onze goederen gebeurt, zelfs bij franko-verzending, op risico van de kopers. Onze leveringsverbintenissen vervallen van rechtswege bij onvoorziene gebeurtenissen of in geval van overmacht. Wij verwerpen alle verantwoordelijkheid en schade-eisen voor vertragingen in de leveringen. De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten en overige. De klant is gehouden, zolang de totale prijs niet is betaald, aan de verkoper vrije toegang te verschaffen tot zijn gebouwen, teneinde hem toe te laten de goederen te inspecteren.  Bij niet-betaling op de vervaldag is verwijlrente verschuldigd van 10% en dit zonder enige ingebrekestelling. Indien de betaling van de factuur langs gerechtelijke weg moet worden vervolgd, zal het bedrag ervan bij wijze van forfaitair overeengekomen schadeloosstelling worden verhoogd met 10% en met een absoluut minimum van 50 euro, benevens de gerechtskosten.

Disclamer

Weidepoorten.nl, verleent u hierbij toegang tot www.weidepoorten.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Weidepoorten.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Weidepoorten.nl spant zich in om de inhoud van www.weidepoorten.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.weidepoorten.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Weidepoorten.nl.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Weidepoorten.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Weidepoorten.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.